ภูมิใจเสนอ

ท่านพุทธทาสกับสวนโมกข์

วิรัช มัญชุศรี - อำนวยการผลิต

ชีวประวัติของท่านพุทธทาสและเรื่องราวของสวนโมกข์ผ่านบทภาพยนตร์ในรูปแบบวีซีดี จำนวน 2 แผ่น ความยาวรวมประมาณ 62 นาที

ท่านพุทธทาสเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่พุทธธรรมในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา และท่านพุทธทาสได้ก่อตั้งสวนโมกข์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2475

ท่านพุทธทาสได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทั้งท่านพุทธทาสได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี 2549-2550 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548

เราได้ปรับปรุงคุณภาพของภาพวีดีทัศน์เก่าที่มีภาพท่านพุทธทาส รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ในสวนโมกข์มาประกอบในวีซีดีชุดนี้ด้วย ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่ปัจจุบันหาดูได้ยากยิ่ง

ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2896-9633 หรือ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

Copyright © 1995-2009 Ixora Co.,Ltd. All rights reserved. www.ixora.com